O firmie

Oferujemy kompleksową obsługę serwisową w zakresie ochrony PPOŻ, realizując przeglądy, konserwację i zaopatrzenie obiektów w sprzęt PPOŻ oraz wymaganą prawem dokumentację o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Przepis ten podkreśla ważność i wytycza sposób przeprowadzania przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.

"Rozporządzenie MSWiA z dn.21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r. rozdz. 1 § 3 oraz rozdz. 2 § 4): ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. ust. 3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych powinny odbywać się w ciągu całego okresu eksploatacji i powinny być przeprowadzane przez firmy posiadające autoryzacje."

Regularne przeglądy to najważniejszy składnik właściwej eksploatacji urządzeń, dzięki któremu weryfikowany jest ich stan, minimalizując skutki usterek. To pozwala uniknąć poważnych uszkodzeń i związanych z nimi wysokich kosztów napraw. Zważywszy na nakłady finansowe związane z zakupem oraz instalację urządzeń systemu wskazana jest systematyczna kontrola oraz dbałość o ich stałą funkcjonalność, co zapewnia użytkownikom i właścicielom obiektu odpowiedni poziom bezpieczeństwa.